Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonominės teorijos

Ekonominės teorijos (159 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomikos sistemos

  Įvadas. Papročių (tradicinė) ekonomika. Gryna kapitalistinė (laisvosios verslininkystės) ekonomika. Komandinė (planinė) ekonomika. Mišrioji ekonomika.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(10 puslapių)
  2006-06-08
 • Ekonomikos teorija

  Grynasis nacionalinis produktas, bendrasis vidaus produktas, grynasis vidaus produktas, nacionalinės pajamos. Biudžeto deficitas. Deficitinio biudžeto vertinimas. Valstybės skola, jos pasekmės. Europos Sąjunga: raida, valdymo institucijos. Globalinių žmonijos problemų esmė. Jungtinių Tautų Organizacija dėl globalinių problemų sprendimo. Kitų tarptautinių institucijų priemonės sprendžiant globalines žmonijos problemas ir du uždaviniai.
  Ekonominės teorijos, namų darbas(8 puslapiai)
  2005-05-22
 • Ekonomikos teorija (2)

  Įvadas. Ekonomikos politikos tikslai. Darbo rinka ir jos specifiniai bruožai. Tobula konkurencija darbo rinkoje. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo užmokestis ir jo diferenciacijos veiksniai. Tobulos konkurencijos rinka ir jos svarbiausi bruožai. Nacionalinio ūkio ekonominiai vienetai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Valiutų kursas.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2005-10-26
 • Ekonomikos teorija (4)

  Maržinalizmo teorija – neoklasikinės ekonomikos teorijos pradžia. Maržinalizmo teorijos metodologija. Maržinalizmo teorija – neoklasikinės ekonomikos teorijos pradžia. Maržinalizmo teorijos metodologija. Ribinės analizės teorijos pradžia. Austrų mokyklos ribinio naudingumo teorija. Maržinalizmo teorijos reikšmė. Matematinė ekonomikos mokykla – neoklasikinės ekonomikos teorijos elementas. Ekonomikos dalinės pusiausvyros teorija. Ekonomikos bendrosios pusiausvyros teorija. Švedų matematinė mokykla – pinigų poveikio ekonomikos pusiausvyrai teorija. Amerikietiškoji matematinė mokykla – gamybos veiksnių paskirstymo ir panaudojimo teorija. Neoklasikinė ekonomikos teorija. Neoklasikinės ekonomikos teorijos metodologija. Grynosios konkurencijos rinkos teorija. Neoklasikinės mokyklos paklausos-pasiūlos teorija grynosios konkurencijos sąlygomis. Maršalo gamybos kaštų analizė. Laiko veiksnys. Netobulos ir monopolinės konkurencijos teorija. Džoan Robinson ir Edvardo Čemberlino indėlis į konkurencinės monopolijos teoriją. Neoklasikinės mokyklos ekonominės gerovės teorija. Keinsistinė ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos perversmas. Užimtumo lygio ir visuminės paklausos Keinso teorija. Polinkio vartoti ir kaupti Keinso teorija. Santaupų ir investicijų Keinso teorija. Investicijų multiplikatoriaus keinsistinė teorija. Makroreguliavimo keinsistinės priemonės. Monetarizmo metodologija. Fišerio mainų lygties teorija. Monetarinė pinigų paklausos ir pasiūlos teorija. Monetaristinė pusiausvyra. Pinigų, infliacijos, užimtumo ryšio monetarinė teorija. Fridmeno "pinigų taisyklė". Pasiūlos ekonomikos teorija. Monetaristinės teorijos vertinimas. Neoliberalizmo metodologija. Ekonominės laisvės filosofija. Fraiburgo mokykla – ordoliberalizmo teorija. Socialinės rinkos ūkio teorija – kairiojo liberalizmo atmaina. Neokeinsizmo metodologija. Kumuliatyvinės paklausos teorija. Neoklasikinės sintezės teorija. Pokeinsizmas. Šiuolaikinės socialinės – institucinės teorijos. Industrinės visuomenės teorija. Poindustrinės visuomenės teorijos. Informacinės visuomenės koncepcija. Racionalių lūkesčių hipotezė.
  Ekonominės teorijos, konspektas(24 puslapiai)
  2008-06-10
 • Ekonomikos teorija, dėsniai

  Įvadas. Ekonomikos teorija, dėsniai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos politika. Ekonomikos ir politikos sąveika. Ekonomikos prognozės, tikslai. Išvada.
  Ekonominės teorijos, referatas(32 puslapiai)
  2005-11-19
 • Ekonomikos teorijos objektas

  Pagrindinės ekonomikos sąvokos ir ekonomikos kaip mokslo apibūdinimas. Poreikiai. Ištekliai. Žemė. Darbas. Kapitalas. Gamyba. Technologija. Ekonomikos teorija. Išteklių naudojimo alternatyvūs kaštai.
  Ekonominės teorijos, konspektas(5 puslapiai)
  2006-11-08
 • Ekonomikos teorijos raida

  Įvadas. Ekonomikos teorijos raida. Normuojančioji ir pozityvioji ekonomika. Ekonomikos racionalumas ir teorija. Ekonomikos idėjos (vyriausybės vaidmuo). Marksizmas ir marksistinė ekonomika. Ekonominės sistemos ir jų tikslai. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Rinka ir jos funkcijos ekonomikoje.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2006-04-11
 • Ekonomikos teorijos raida ir žymiausi jos atstovai

  Įvadas. Ekonomikos teorijos raida ir žymiausi jos atstovai. Klasikinė ir kitos svarbiausios šiuolaikinės ekonomikos teorijos. Pagrindinės šiuolaikinės ekonomikos teorijos ir metodologija. Lietuvos ekonomikos raida ir jos atstovai.
  Ekonominės teorijos, referatas(7 puslapiai)
  2007-04-14
 • Ekonomikos teorijų analizė Petro Šalčiaus raštuose

  Įvadas. P.Šalčius apie ekonomikos mokslo problemas. Prigimtis ir ribos. Vertės, kaštų ir kainos problemos. Politinis ekonomijos mokslo suskirstymas. Ekonomikos teorijų kritika. Klasikų vertės teorija. Paskutinio naudingumo vertės teorija. G. Casselio kainų teorija. F. Oppenheimerio teorija. P. Šalčiaus įnašas Lietuvos ekonomikos moksle. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(18 puslapių)
  2006-11-19
 • Ekonomikos tikslai ir pagrindai

  Įžanga. Ekonomikos istorija. Ekonomikos raida ir pagrindai. Ekonomikos tikslai. Hipotezės ir išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(12 puslapių)
  2007-05-29
 • Ekonominės minties formavimasis Lietuvoje ir žymiausi ekonomistai

  Įvadas. Ekonominės minties raida iki 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Ekonomikos mokslo plėtra po I-ojo Pasaulinio karo. Žymiausi Lietuvos ekonomistai. P. Šalčius. V. Jurgutis. D. Cesevičius. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2008-03-25
 • Ekonominės minties istorija

  Ekonominė mintis senovėje ir viduramžiais. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomikos teorija. Fransua Kenė ekonominės idėjos. Adamas Smitas apie darbo pasidalijimą ir "nematomąją ranką". Deividas Rikardas ir santykinio pranašumo teorija. Socializmo ekonominių idėjų raida. Svarbiausios šių laikų ekonomikos teorijos kryptys.
  Ekonominės teorijos, konspektas(10 puslapių)
  2006-04-05
 • Ekonominės minties istorija (2)

  FF. Listas. Pagrindiniai du Listo veikalai. Ž. Š. Sismondis. Maržinalistinė kryptis ekonomikoje. K. Mengeris. Džonas Beicas Klarkas. Statika ir dinamika. Pagrindiniai Dž. Klarko dėsniai. Šumpeteris. Ekonominis nacionalizmas: F. Listas, V.Rošeris, B.Hildebrandas, K.Knysas. Nutolimas nuo klasikinės politinės ekonomijos teorijų. Istorinė vokiečių mokykla, jos atstovai. Frydrichas Listas. Išvados. Ekonominio nacionalizmo priežastys. Ekonominio nacionalizmo pasekmės. Netobulos konkurencijos rinkos teorijos. Edvardas Čemberlinas ir Džoan Robinson. Neoklasikinės krypties atstovai. Verslininkų monopolijos priežastis - darbo rinkos netobulumas. Pagrindiniai akcentai. Džonas Meinardas Keinsas. Efektyvi paklausa, bendrosios paklausos ir bendrosios pasiūlos metodas. Vartojimo prekių rinkos teorija. Multiplikatorius. Gamybos išteklių poreikis ir likvidumo spąstai. Darbo užmokestis ir infliacijos teorija. Neokeinsimo teorijos. Istorizmo metodas politinėje ekonomijoje.
  Ekonominės teorijos, konspektas(28 puslapiai)
  2006-12-01
 • Ekonominės minties periodizacija ir pagrindiniai atstovai

  Įvadas. Ekonominė mintis antikos laikais. Ekonominė mintis viduramžiais. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomika. Socialistinės ekonominės kryptys. Ekonomikos epochų apibendrinimas.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2006-11-30
 • Ekonominės minties raida

  Įvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(12 puslapių)
  2006-12-06
 • Ekonominės minties raida iki XX amžiaus

  Įvadas. Ekonominė mintis senovėje, viduramžiais ir šiek tiek vėliau. Klasikinė ekonomikos teorija. Socializmo ekonominių idėjų raida. Svarbiausios šių laikų ekonomikos teorijos kryptys. Lietuvos ekonomikos teorijos raida. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje XVI – XVII amžiuje. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-03-26
 • Ekonominės minties raida Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos ekonominės minties raida. Ekonominės minties raidą stabdantys veiksniai. Lietuvos ekonomikos mokslo kaita pereinamuoju laikotarpiu ir jo dabartinė būklė. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. Petras Šalčius. A. Rimka. Vladas Jurgutis. D. Cesevičius. Dzidas Būdrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. Išvados.
  Ekonominės teorijos, kursinis darbas(21 puslapis)
  2008-04-30
 • Ekonominės minties teorija

  Merkantilizmas. Merkantilizmo kritika. Merkantilizmo gynimas keinsistų kūryboje. Fiziokratai. Prekės natūrali ir rinkos kaina. Pelnas. Paplitęs požiūris, kad turtas susideda iš pinigų. D.Rikardo ekonominis mokymas. Maltusio ekonominis mokymas. Sėjaus dėsnis. Dž. Stiuartas Milis. Jo ekonominis mokymas. Dž. St. Milis (1806 – 1873). Jo gyvenimas ir kūryba. Dž. St. Milio knygos "Politinės ekonomijos principai" pagrindinės idėjos ir reikšmė (1848 m.). Austriška ekonominė mokykla (AEM). F. Wyzeris. A. Maršalo ekonominė teorija. Keinso ekonominė teorija.
  Ekonominės teorijos, konspektas(17 puslapių)
  2006-11-09
 • Ekonominės sistemos balanso Leontjevo modelis

  Ekonominės sistemos balanso Leontjevo modelis. Pavyzdžiai.
  Ekonominės teorijos, uždavinys(8 puslapiai)
  2005-11-22
 • Ekonominės srovės

  Senovės ir Viduramžių ekonomiškosios idėjos. Merkantilizmas. Liberalizmas. Klasikinė mokykla. Ekonominis liberalizmas. Socializmas. Socialistinės kryptys. Anarchizmas. Krikščioniškosios socialinės srovės. Marksistinė ekonomika. Priedas (1).
  Ekonominės teorijos, referatas(25 puslapiai)
  2006-05-13
Puslapyje rodyti po