Šperos.lt > Ekonomika > Ekonominės teorijos > Ekonominės teorijos konspektai
Ekonominės teorijos konspektai

(14 darbai)

Adamas SmitasAdamo Smito asmenybė. Adamo Smito pagrindiniai principai kuriant šalies ir viso pasaulio gerovę. A. Smito ekonominė teorija. Kas išliko iš A. Smito filosofijos? Išvados. Skaityti daugiau
Bendroji pusiausvyra. Išoriniai poveikiaiGrynųjų mainų analizė. Edgeworth’o dėžė šiame modelyje. Pagal Pareto efektyvūs pasiskirstymai ir bendrosios pusiausvyros efektyvumo sąlyga. Gamybos efektyvumas. Bendroji pusiausvyra. Gerovės maksimizavimas. Pirmoji gerovės ekonomikos teorema. Antroji gerovės ekonomikos teorema. Išoriniai poveikiai vartotojui. Išoriniai poveikiai gamintojui. Išorinių poveikių sąlygojamas ekonominis neefektyvumas. Vyriausybės vaidmuo tvarkant išorinius poveikius. Laisvanoriški šalių susitarimai esant mažiems sandorių kaštams. Skaityti daugiau
Ekonomika (6)Ekonomikos teorijos objektas ir metodas. Pagrindinių ekonomikos problemų sprendimo ypatumai skirtingose ekonominėse sistemose. Rinkos mechanizmas: paklausos ir pasiūlos sąveika. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Vartotojo elgsena. Gamintojų veiklos organizavimas. Kaštai ir pelnas. Kaštai – išlaidos išreikštos. Pagrindiniai rinkos struktūrų modeliai. Gamybos veiksnių rinkos. Nacionalinis produktas ir ekonomikos augimas. Ekonominė konjunktūra. Valstybės biudžetas ir fiskalinė politika. Užimtumas ir nedarbas. Pinigų sistema ir bankai. Infliacija. Pasaulinis ūkis ir ekonomikos globalizacijos procesai. Skaityti daugiau
Ekonomikos ir verslo studijosSubstitucija. Laikas. Minimalios kainos. Maksimalios kainos. Vartotojo elgsena. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Perteklinė darbo jėga. Darbo ribinis naudingumas. Ribinis pajamų produktas. Netobula konkurencija. Verslo organizavimo formos rinkos ekonomikoje, jų privalumai ir trūkumai. Visuminė paklausa ir pasiūla. Ekonominio augimo teorija. Darbo pasidalijimas, jo vaidmuo ekonomikoje. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorija (4)Maržinalizmo teorija – neoklasikinės ekonomikos teorijos pradžia. Maržinalizmo teorijos metodologija. Maržinalizmo teorija – neoklasikinės ekonomikos teorijos pradžia. Maržinalizmo teorijos metodologija. Ribinės analizės teorijos pradžia. Austrų mokyklos ribinio naudingumo teorija. Maržinalizmo teorijos reikšmė. Matematinė ekonomikos mokykla – neoklasikinės ekonomikos teorijos elementas. Ekonomikos dalinės pusiausvyros teorija. Ekonomikos bendrosios pusiausvyros teorija. Švedų matematinė mokykla – pinigų poveikio ekonomikos pusiausvyrai teorija. Amerikietiškoji matematinė mokykla – gamybos veiksnių paskirstymo ir panaudojimo teorija. Neoklasikinė ekonomikos teorija. Neoklasikinės ekonomikos teorijos metodologija. Grynosios konkurencijos rinkos teorija. Neoklasikinės mokyklos paklausos-pasiūlos teorija grynosios konkurencijos sąlygomis. Maršalo gamybos kaštų analizė. Laiko veiksnys. Netobulos ir monopolinės konkurencijos teorija. Džoan Robinson ir Edvardo Čemberlino indėlis į konkurencinės monopolijos teoriją. Neoklasikinės mokyklos ekonominės gerovės teorija. Keinsistinė ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos perversmas. Užimtumo lygio ir visuminės paklausos Keinso teorija. Polinkio vartoti ir kaupti Keinso teorija. Santaupų ir investicijų Keinso teorija. Investicijų multiplikatoriaus keinsistinė teorija. Makroreguliavimo keinsistinės priemonės. Monetarizmo metodologija. Fišerio mainų lygties teorija. Monetarinė pinigų paklausos ir pasiūlos teorija. Monetaristinė pusiausvyra. Pinigų, infliacijos, užimtumo ryšio monetarinė teorija. Fridmeno "pinigų taisyklė". Pasiūlos ekonomikos teorija. Monetaristinės teorijos vertinimas. Neoliberalizmo metodologija. Ekonominės laisvės filosofija. Fraiburgo mokykla – ordoliberalizmo teorija. Socialinės rinkos ūkio teorija – kairiojo liberalizmo atmaina. Neokeinsizmo metodologija. Kumuliatyvinės paklausos teorija. Neoklasikinės sintezės teorija. Pokeinsizmas. Šiuolaikinės socialinės – institucinės teorijos. Industrinės visuomenės teorija. Poindustrinės visuomenės teorijos. Informacinės visuomenės koncepcija. Racionalių lūkesčių hipotezė. Skaityti daugiau
Ekonomikos teorijos objektasPagrindinės ekonomikos sąvokos ir ekonomikos kaip mokslo apibūdinimas. Poreikiai. Ištekliai. Žemė. Darbas. Kapitalas. Gamyba. Technologija. Ekonomikos teorija. Išteklių naudojimo alternatyvūs kaštai. Skaityti daugiau
Ekonominės minties istorijaEkonominė mintis senovėje ir viduramžiais. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomikos teorija. Fransua Kenė ekonominės idėjos. Adamas Smitas apie darbo pasidalijimą ir "nematomąją ranką". Deividas Rikardas ir santykinio pranašumo teorija. Socializmo ekonominių idėjų raida. Svarbiausios šių laikų ekonomikos teorijos kryptys. Skaityti daugiau
Ekonominės minties istorija (2)FF. Listas. Pagrindiniai du Listo veikalai. Ž. Š. Sismondis. Maržinalistinė kryptis ekonomikoje. K. Mengeris. Džonas Beicas Klarkas. Statika ir dinamika. Pagrindiniai Dž. Klarko dėsniai. Šumpeteris. Ekonominis nacionalizmas: F. Listas, V.Rošeris, B.Hildebrandas, K.Knysas. Nutolimas nuo klasikinės politinės ekonomijos teorijų. Istorinė vokiečių mokykla, jos atstovai. Frydrichas Listas. Išvados. Ekonominio nacionalizmo priežastys. Ekonominio nacionalizmo pasekmės. Netobulos konkurencijos rinkos teorijos. Edvardas Čemberlinas ir Džoan Robinson. Neoklasikinės krypties atstovai. Verslininkų monopolijos priežastis - darbo rinkos netobulumas. Pagrindiniai akcentai. Džonas Meinardas Keinsas. Efektyvi paklausa, bendrosios paklausos ir bendrosios pasiūlos metodas. Vartojimo prekių rinkos teorija. Multiplikatorius. Gamybos išteklių poreikis ir likvidumo spąstai. Darbo užmokestis ir infliacijos teorija. Neokeinsimo teorijos. Istorizmo metodas politinėje ekonomijoje. Skaityti daugiau
Ekonominės minties teorijaMerkantilizmas. Merkantilizmo kritika. Merkantilizmo gynimas keinsistų kūryboje. Fiziokratai. Prekės natūrali ir rinkos kaina. Pelnas. Paplitęs požiūris, kad turtas susideda iš pinigų. D.Rikardo ekonominis mokymas. Maltusio ekonominis mokymas. Sėjaus dėsnis. Dž. Stiuartas Milis. Jo ekonominis mokymas. Dž. St. Milis (1806 – 1873). Jo gyvenimas ir kūryba. Dž. St. Milio knygos "Politinės ekonomijos principai" pagrindinės idėjos ir reikšmė (1848 m.). Austriška ekonominė mokykla (AEM). F. Wyzeris. A. Maršalo ekonominė teorija. Keinso ekonominė teorija. Skaityti daugiau
Ekonominių teorijų istorija. K. Marksas "Kapitalas"K. Markso biografija. K. Marksas "Kapitalas". Prekė ir pinigai. Pinigų virtimas kapitalu. Absoliutinės pridedamosios vertės gaminimas. Santykinės pridedamosios vertės gaminimas. Absoliutinės ir santykinės pridedamosios vertės gaminimas. Darbo užmokestis. Kapitalo kaupimo procesas. K. Marksas. "Kapitalas". "Politinės ekonomijos kritika" II tomas. Skaityti daugiau
Karlas MarksasĮžanga. Ekonominis K. Markso mokymas. Santykis tarp vartojamosios vertės, mainomosios vertės ir vertės. Darbo našumo ir intensyvumo įtaka produkcijos vieneto ir visos sukurtų prekių masės vertei. Vertės formų raidos analizė. Vertes formos raida - pinigų atsiradimo priežastis. Pinigų esmė ir jų funkcijos. Kapitalo ir pridėtinės vertės analizė. Kapitalo apytaka ir apyvarta. Visuomeninio kapitalo reprodukcija. Ekonominis Markso mokymas ir dabartis. Skaityti daugiau
Klasikinė politinė ekonomija. Laisvosios rinkos koncepcijaPagrindinės klasikų mokymo idėjos. A.Smitas – ekonomikos teorijos klasikas. "Nematomos rankos" idėja. D. Rikardo ekonominė teorija. Klasikų teorijos išplitimas. Neoklasicizmas. Skaityti daugiau
Klasikų nedarbo ir infliacijos modelis: rinkų susibalansavimas ir kiekybinė pinigų teorijaKlasikų nedarbo ir infliacijos modelis: rinkų susibalansavimas ir kiekybinė pinigų teorija. Klasikų modelis. Konkurencinė darbo rinka. Skaityti daugiau
Paklausos ir pasiūlos analizė ir jos pritaikymasĮvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Išvados. Skaityti daugiau